1-ساده
2-ماشین مستقل یا قابل حمل
3-زبان برنامه نویسی در سطح متوسط
4-زبان برنامه نویسی ساختاری
5-کتابخانه غنی
6-مدیریت حافظه
7-سرعت سریع
8-اشاره گرها
9-رقیب
10-قابل انعطاف
11-زبان c به صورت گسترده در دسترس است
12-برنامه های نوشته شده به زبان ++C به طور کلی مستقل از ماشین یا نوع کامپیوتر است و تقریبا تحت کنترل هر سیستم عاملی اجرا می شود.
13- روش برنامه نویسی ماژولار را پشتیبانی می کند.
14-به طور کلی جامعیت، عمومیت، خوانایی، سادگی، کارایی و پیمانه ای بودن که همگی از مشخصات برنامه ای ایده آل اند در زبان ++C پیاده سازی می شوند.