اهداف بالاتر از اقدامات وجود دارند و این اقدامات هستند که مسیر رسیدن به هدف را می سازند و خود این مسیر هدف کسب و کار نیست! ممکن است شما راه های ساده تر، کم هزینه تر و فراگیرتری برای اقداماتی که یک کسب و کار ملزم به اجرای آن است پیدا کنید در این حالت درنگ نکنید و راه جدید خود را بسازید.پس باید دقت داشت که ایده آل گرایی خود در نوع اقدام معنا ندارد چرا که وابسته به کسب و کار است و دائم تغییر می کند ولی در کیفیت اقدامات معنا دارد به بیان دیگر مدل فکری و استراتژی شرکت ها در بهبود کیفیت اقدامات و در قبل از آن انتخاب بهترین اقدام که رسیدن به هدف – در پس زمینه ی آن کم هزینه تر، سریع تر و ملموس تر باشد – سعی دارد.