1. برای تیمتان کار را جذاب و باحال کنید.
  2. بیخیال بوروکراسی بشید، تو استارتاپ ها این چیزا معنی نداره.
  3. هم پا با تکنولوژی راه خودتان را ادامه دهید.
  4. مزیت رقابتیتان را دقیق بشناسید و سعی کنید در آن بهترین باشید.
  5. افرادی را پیدا کنید که عاشق کار کردن تو تیم استارتاپی شما باشند.
  6. از فرصت ناهار برای بیرون آمدن از محیط کار و صحبت کردن استفاده کنید.
  7. اگر از اول فکر شکست استارتاپ رو کردید ، پس شما عاشق نیستید.
  8. اگر عاشق استارتاپ نیستید از اول شروعش نکنید.