💢 هوش مصنوعی در ۲۰ سال آینده چه شغل‌هایی را نابود می‌کند؟ شغلهایی که بیشتر در معرض خطر هستند.

  • پیش‌خدمت‌ها (۷۳ درصد)

  • قفسه‌ چین‌ها (۷۲ درصد)

  • فروشندگان مبتدی (۷۱ درصد)

  • دستیاران آشپزخانه (۶۹ درصد)

  • دندان‌پزشک‌ها (۲۱ درصد)

  • معلم‌های مختص افراد ۱۱ تا ۱۸ ساله (۲۱ درصد)

  • مقام‌های رده‌بالا در حوزه آموزش (۲۱ درصد)

  • اساتید دانشگاه (۲۰ درصد)

  • پزشک‌ها (۱۸ درصد)