loader
.
 1. فروشگاه اینترنتی داده کاو وب رابط میان خریدار وخود تولیدکننده محصولات می باشد. درکنار هر محصول نام تامین کننده اصلی محصول ذکر شده است و خریدار، محصول موردنیاز خود را براساس اطلاعات و خدمات مکمل ارائه شده از سوی تامین کننده محصول خریداری می نماید.

 2. قیمت‏‌های ارائه شده برای محصولات قیمت‏‌های مصوب داده کاو وب می باشد که توسط مدیران شرکت زیر نظر اصناف قیمت گذاری می شود.

 3. کاربران باید هنگام سفارش محصولی مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند. بدیهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود. مسئولیت هرگونه اشتباه یا نقصی که مربوط به اشتباه در درج اطلاعات در فرم سفارش محصول باشد به عهده خریدار می باشد.

قوانین و مقررات آموزشگاه
 1. قرارداد آموزشگاه براساس قانون کارآموزی مصوب ۲۸/۲/۱۳۴۹ و بند۱۴ ماده ۶ فصل چهارم دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی اداره امور آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد می باشد.

 2. آموزشگاه موظف است درقبال اخذ شهریه رسید به میزان شهریه و نام آموزشگاه و نوع حرفه را درآن قید کند و مهر شده ی رسید رادر دو نسخه یکی تحویل کاراموز و دیگری را در دفتر آموزشگاه ثبت کند.

 3. تعداد کارآموزان دردوره های خصوصی ۳نفر و دردوره های نیمه خصوصی حداکثر۵ نفر میباشد و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضی میباشد.

 4. علاوه بر شهریه آموزش تمام هزینه های معرفی آزمون- صدور گواهی نامه- هزینه های شرکت در آزمون به عهده کارآموز است.

 5. هرگونه دریافت و عودت شهریه کارآموزی بر اساس ضوابط و مقررات امکان پذیراست.

 6. پرداخت شهریه بر اساس توافق طرفین به دو صورت نقد و اقساطی می باشد.

 7. بنا به در خواست کارآموز عودت شهریه به حالتهای زیر امکان پذیر است:
  1. آموزشگاه از زمان ثبت نام موظف می باشد ظرف یکماه دوره ی مربوطه را آغاز کند و پس از پایان مهلت مذکور در صورت درخواست کارآموز شهریه عودت داده می شود.
  2. درصورت انصراف کار آموز یک هفته قبل از شروع دوره چنانچه کل شهریه از طرف کارآموز پرداخت شده بود ۲۰% کسر و مابقی عودت داده می شود.
  3. به هردلیلی آموزشگاه پس از شروع دوره از ادامه دوره منصرف شود تمام شهریه به کارآموز عودت داده می شود.

تعهدات کارآموز:
 1. درصورتی که کارآموز عمدا یادراثر سهل انگاری یا به علت عدم توجه به قوانین کارگاهی خسارتی به وسایل آموزشگاه وارد کند ظرف یک هفته موظف به جبران خسارت می باشد.

 2. کارآموز موظف است از بحث یا عنوان کردن هرگونه مباحث غیر درسی آموزشگاه که با شئونات آموزشگاه مغایرت دارد جدا خودداری نماید.

 3. کارآموز موظف است کلیه شئونات اسلامی را در محیط آموزشگاه رعایت نماید.

 4. ایام و یا غیبت موجه یا غیر ضروری کارآموز جزء زمان آموزش می باشد و آموزشگاه تعهدی برای جبران آن ندارد و در صورت غیبت ۳جلسه متوالی و۵ جلسه متناوب می توان از حضور کارآموز جلوگیری نموده و قرارداد بدون استرداد هیچ مبلغی منتفی می باشد.

 5. کارآموز باید راس شروع کلاس درمحوطه ورود و بلافاصله بعد از پایان جلسات درسی آموزشگاه را ترک کند.

 6. سایر مقررات آموزشگاه از سوی آموزشگاه به کارآموز اطلاع رسانی شود.

 7. درصورت پرداخت هزینه های مربوط به دوره آموزشگاه موظف است کارآموز را در پرتال جامع سازمان بارعایت ضوابط و مقررات ثبت نام نماید.

 8. حل اختلاف مابین طرفین قرارداد مرکز و کارآموز مربوط به اداره آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی هیات نظارت استان حسب مورد به اختلاف پیش آمده رسیدگی نماید.