این پنج رویکرد موفقیت شما را تضمین می کند :

  1. نه گفتن
  2. استقبال از انتقاد
  3. خوش بینی
  4. عدم ترس از شکست
  5. توانایی تمرکز بر هدف