⁣اگر نمی خواهید منزوی و افسرده باشید بهتر است حین مهمانی ها ، تفریحات و مواردی مشابه موبایل های هوشمند خود را کنار بگذارید.
نتایج پژوهش های جدید نشان می دهد؛ در هنگام وقت‌گذرانی با دوستان حتما باید گوشی هوشمندتان را کنار بگذارید، چرا که افراط در استفاده از موبایل هوشمند منجر به بروز مشکلاتی در برقراری ارتباط با دیگران می شود.